بیا تا شمع هم، پروانه هم، یار هم باشیم

شعری در باب دوستی

بیا تا شمع هم، پروانه هم، یار هم باشیم
دراین صحرا، بهارهم، گل هم خار هم باشیم
گر از دام جهان رستیم، هم پرواز هم گردیم
و ار تیر فلک خستیم، در طومار هم باشیم
رقیب گر آتش افروزد، که مارا خانمان سوزد
پناه هم، ز آب دیده خونبار هم باشیم
شبِ صحبت شبِ ظلمت،
چراغ شادی از صحبت بر افروزیم
به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم
الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم
چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم

 شعر از مهدی الهی قمشه‌ای