مجموعه گنج آشنا

مجموعه گنچ آشنا

مجموعه “گنج آشنا” که پیش از این آن را با نام اپلیکیشن طنز آشنا می شناختیم، میراث گران سنگی است که همه مردم جهان از پدران روحانی خویش، یعنی شاعران و حکیمان و هنرمندان به میراث برده اند. کار مجموعه گنج آشنا تنها این است که راه برخورداری همگان را از این گنج های خوش آسمان فرهنگ هموار کند، چنان که حافظ و سعدی و مولانا و همه هنرمندان نادره دوران چنین کرده اند:

من که ره بردم به گنج لطف بی پایان دوست
صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم

https://ganjeashena.com