قصیده سکوت، از دکتر حسین الهی قمشه ای

قصیده زیبایی از دکتر حسین الهی قمشه ای که وسعت علم و معرفت ایشون را نشان میدهد

این قصیده زیبا را با صدای خود استاد در انتهای همین شعر میتوانید گوش کنید

من سکوت اختران آسمان دانم که چیست * من سکوت عمق بحر بی کران دانم که چیست
من سکوت دختر محجوب پر احساس را * در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست
من سکوتی را که تنها با نوا ی ساز و چنگ * در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست
هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار * هم سکوت مرگ بار مردگان دانم که چیست
داستان ماه را در بدر و تربیع و هلال * ماجرای شمس را با اختران دانم که چیست
اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار * وآنچه را کردند در خاطر نهان دانم که چیست
آنچه حق آموخت آدم را ز اسماء جمال * و آنچه آدم خواند بر افرشتگان دانم که چیست
آنچه آتش را گلستان کرد بر جان خلیل * و آنچه گلشن را کند آتشفشان دانم که چیست
سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح * شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست
گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال * نی نگویم هیچ و حشر مردمان دانم که چیست
آنچه را آموخت حافظ از خط زیبای یار * و آنچه گفت از جوهر لعل بتان دانم که چیست
قصه نرگس که شد مخمور چشم مست خویش * غصه هاتف ز عشق آن جوان دانم که چیست
یونس اندر بطن ماهی با خدا دانم چه گفت * رمز آن زندان بی نام و نشان دانم که چیست
آنچه را آموخت حافظ از خط زیبای یار * و آنچه گفت از جوهر لعل بتان دانم که چیست
هفت خطم گرچه خطی می نخوانم غیر عشق * خط زیبا بر جمال شاهدان دانم که چیــست
گرچه طفلم در طریق عشق و ابجد خوان علم * مبدأ و پایان کار عارفان دانم که چیست
طفل عشقا دعوی باطل مکن خاموش باش * من سکوت طفل عشق بی زبان دانم که چیست

قصیده را از اینجا گوش کنید